Particuliere Vraghen

Wat men met eenen dienaer doen sal die wel suyver in der leere ende vroom van wandel is, nochtans gheen gave en heeft om onder de ghemeynte met sijnen predicatie veel vruchts te doene?
Antdw. Ghelijckerwijs dat men de curieusheyt der mensschen niet en behoort te voeden, alsoo bij aldien de ghemeynte ter plaetse daer de dienaer staet haer beclaeght dat sijn maniere van leeren niet veel vruchts doet, soo sal de classis neerstelick hier na vernemen ende soo sijst alsoo bevindt soo sal se hem in sulcken plaetse transfereren daer sijnen dienst nutter sal moghen sijn.
Hierentusschen sullen de kercken ernstelick vermaent worden dat se de dienaers neerstelick beproeven eer sij de selve aen nemen.