Particuliere Vraghen

Of men een ouderlinck ofte diaken bequaem sijnde om de kercke te dienen dogh een quade ende wederspannighe huysvrouwe hebbende daarom van den dienst der kercke afweeren sal?
Is gheantdwoort, datmen hem wel van den dienste sal afhouden dewijle de huysvrouwe der kercke tot een erghernisse wesen soude, dogh soo hij nu in den dienste is dat men hem niet afsetten sal.