Particuliere Vraghen

Of een dienaer op seker conditie van sijner kercke aenghenomen sijnde, door de macht des classis boven die conditien verbonden magh worden?
Antdwoorde, dewijl wij ons selven Christo ende sijner ghemeynte gheheel schuldich sijn soo isset eens ghetrouwen dienaers ampt in redelicke conditien te bewillighen, al is ’t dat se van te vooren niet uutgedruckt en sijn.
Ende de classis sal oordeelen welcke conditien redelick of onredelick sijn.