Particuliere Vraghen

Of alle Dienaren in Vlaenderen gheboren ende in dese Nederlanden ofte in anderen plaetsen den Nederlantschen Kercken dienende, soo sij van eenighe Kercke in Vlaenderen gheroepen werden, die beroepinghe te volgen ghehouden sijn?
Item of de dienaren in het Nederlant gheboren ende in anderen Nederlantschen kercken in vremden landen dienende soo sij van den kercken die in ’t Nederlant sijn gheroepen werden schuldich sijn die beroepinghe waer te nemen?
Is gheantdwoort, nademael het gheheele Nederlant onse alghemeyne vaderlant is,43 dat het gantsch onredelick sij dat de dienaren buyten ’t lant van Vlaenderen ende dogh in den Nederlanden de kercke Christi dienende aen Vlaenderen souden verbonden sijn.
Ende soo vele de andere aengaet die buyten den Nederlanden in den dienste sijn oordeelt de synodus dat men die selvighe oock buyten de bewillinghe harer kercken niet beroepen magh.


43 De grote toeloop tot de prediking van het evangelie in Vlaanderen deed aldaar een sterke behoefte ontstaan aan uitbreiding van het aantal predikanten. De synode gaat uit gan de gedachte, die helaas een illusie zou blijken: het gehele Nederland is ons algemene vaderland. Ook de predikanten die in het buitenland dienden mochten zonder toestemming van hun kerkeraden niet beroepen worden. De synode van Emden had meer oog gehad voor de belangen van de Nederlandse gemeenten (art. 35).