Particuliere Vraghen

Of het den ghenen die door wettelicke uutsprake des kerckenraets ofte classis ghecondemneert sijn, tot allen tijden wanneer wij willen vrij is sich tot grooter vergaderinghe te beroepen?42
Is gheantdwoort, dat de saken te onderscheyden sijn om welcken de beroepinghe gheschiet.
Want daer twee persoonen teghen malcanderen in questie staen sal deghene die ghecondemneert wordt de beroepinghe vrij ende gheoorloft sijn tot de helft van den tijt die daer is tusschen de versamelinghe van de welcke hij ghecondemneert is tot de naeste grooter versamelinghe tot de welcke hij sich beroept, ten ware dat die tijt te cort ware, waervan de classis oordeelen ende besluyten sal.
Maer soo het oordeel uutghesproken is teghen yemanden alleen die ghesondicht heeft, sal de selvighe sich terstont beroepen.
Ende soo yemant op den bestemden tijt sich niet en beroept, die sal van het recht der beroepinghe versteken wesen.


42 De kwestie is afkomstig uit de Nederlandse kerken in Engeland. WMV, S. II, D. I, blz. 44: ‛Op de tweede vraeghe van ontijdighe appellatien, dewijle die saecke van appelleren oft gheappelleert te worden allen ghemeen int generale aengaen mach, hebben de broeders goet ghevonden die te refereren totten nationalen Synodum’.