Particuliere Vraghen

Wat men met sulcken dienaer doen sal die sich onder gheen classen ordeninghe begheven en wil?
Is gheantdwoordt, dat men sulck een der particulieren synodo aengheven sal op dat van denselvighen daerin voorsien worde.
Daerbeneffens sal de classis ettelicke verordenen, die de overheyt der ghereformeerder religie van de nutticheyt ende billickheyt deser ordinantie onderrichten sullen, ten eynde dat sij door de authoriteyt der selvighe hierin magh gheholpen werden.