Hoofdstuk 1

De ambten van de kerk

II. De dienaren des Woords

Artikel 6

Van de regel, dat een deugdelijke theologische opleiding vereist is, kan alleen worden afgeweken, indien op overtuigende wijze blijkt dat iemand in die mate de gaven bezit, welke voor een dienaar des Woords onmisbaar zijn, dat hij ondanks het gemis van een zodanige opleiding geacht kan worden in staat te zijn de gemeente met stichting te dienen. De beoordeling of zulks het geval is, geschiedt door deputaten terzake benoemd door de generale synode, alsmede door de deputaten tot het afnemen van het kerkelijk examen, aangewezen door de particuliere synode, waaronder de classis van zijn woonplaats ressorteert, met dien verstande dat laatstgenoemde deputaten tot hun onderzoek niet mogen overgaan dan na ontvangen gunstig advies van de eerstgenoemde, een en ander met inachtneming van de door de generale synode vastgestelde bepalingen.