|112|

II. Beschrijvend gedeelte

1

 


1 In dit „Beschrijvend Gedeelte” wordt naar de kerkorde verwezen met K., gevolgd door een romeins cijfer, aanduidende het artikel; daarna volgt meestal het cijfer, dat de alinea aanduidt; naar de ordinanties verwijs ik met O., onder aanduiding van het nummer der ordinantie, gevolgd door het cijfer van het artikel èn het cijfer van de betrokken alinea uit het artikel. De Rapporten van de commissie van rapport, betrekking hebbende op de consideraties der Kerk op het in eerste lezing door de Generale Synode aanvaarde ontwerp-Kerkorde, worden kortweg als „Rapporten” geciteerd.