II. Bijzondere bepalingen.

Hoofdstuk II.
Het kerkelijk Bestuur over meer Gemeenten te zamen.

Derde afdeeling.
Het Provinciaal Kerkbestuur.

Artikel
53

Zij zijn bevoegd predikanten, ouderlingen en diakenen af te zetten, en aan emeriti-predikanten, aan hen, die de bevoegdheid van emeriti hebben, en aan candidaten tot den Heiligen Dienst het heilig dienstwerk te verbieden. 1)

|34|


1) In dezen gewijzigden vorm is dit art. in werking gekomen 15 Jan. 1917. (Zie bij art. 49 aant.).