II. Bijzondere bepalingen.

Hoofdstuk II.
Het kerkelijk Bestuur over meer Gemeenten te zamen.

Derde afdeeling.
Het Provinciaal Kerkbestuur.

Artikel
52

Tot dat einde:
1º. correspondeeren zij met alle kerkelijke Besturen en Colleges zonder uitzondering, en, waar zij het noodig achten, ook met alle burgerlijke en rechterlijke, of met bijzondere personen;
2º. geven zij der Synode geregeld die berichten van hunne verrichtingen en zenden aan haar die verslagen der Classicale Besturen toe, welker mededeeling door de bestaande reglementen gevorderd, of door hen zelve geraden mocht geacht worden.