II. Bijzondere bepalingen.

Hoofdstuk II.
Het kerkelijk Bestuur over meer Gemeenten te zamen.

Tweede afdeeling.
Het Classicaal Bestuur.

De leden van dit Bestuur worden, met hunne secundi, benoemd door de Classicale Vergadering, bij vrije keuze.
Uit de leden van het Bestuur benoemt de Classicale Vergadering eenen Praeses, Assessor en Scriba en eenen secundus-Scriba 1). Zij bekleeden deze functies voor den duur van hun zittingstijd. 2)
De Scriba en secundus-Scriba 3) worden bij voorkeur gekozen uit de predikanten van de classicale hoofdplaats of hare nabijheid.


1) Deze alinea is, gewijzigd tot het woord Scriba, tegelijk met de wegneming van de woorden „Praeses, Assessor en Scriba en verdere” uit de eerste al., in werking getreden 15 Januari 1913, opdat duidelijk zou worden uitgesproken, dat Praeses, Assessor en Scriba niet als zoodanig, maar als leden zitting hebben in het Class. Bestuur. Hand. 1911 bl. 175-186, 199-201; 1912 bl. 500-510, 541-542; Bijl B. 1913 bl. 302.
De toevoeging van „en eenen secundus-Scriba” is, in verband met wijziging van artt. 6 en 47, in werking gekomen 1 Jan. 1931. Zie aant. 4 bij art. 6.
2) Deze toevoeging is in werking getreden 1 Januari 1934. De laatste alinea, waarin bepaald werd, dat Praeses, Assessor en Scriba gedurende den tijd van

|28|

hunne zitting als zoodanig werkzaam bleven is hiermede vervallen. Ter voorkoming van verwarring wordt nu vermeld, dat ook de secundus-Scriba voor den duur van zijn zittingstijd als zoodanig verkozen wordt. Hand. 1932 bl. 102, 154-156, 243; 1933 bl. 172-175, 284.
De Syn. Com. verklaarde in 1858 (Bijl. B. bl. 37), dat „wanneer Praeses, Assessor en Scriba eenmaal met die betrekking bekleed zijn, deze, zoolang hunne zitting in het Bestuur voortduurt, hun niet kan ontnomen worden, en zij, om als zoodanig werkzaam te blijven, geene herkiezing behoeven; doch dat daaraan de kracht niet mag worden toegekend, die de Class. Verg. verbieden zou, om hen, óf tot het lidmaatschap van een hooger college, óf tot eene andere betrekking in het Class. Bestuur ter vervulling van eene opengevallen plaats te roepen”.
3) De wijziging van „zijn secundus” in „secundus-Scriba” is in werking getreden 1 Jan. 1931.