Oor Kerklike Tug

Die wyse van kerklike versoening

Die versoening oor alle sondes wat uit hulle aard of deur veragting van die kerklike vermaninge openbaar geword het, moet, as daar genoegsame tekens van boetvaardigheid is, in so ’n vorm en op so ’n wyse plaasvind soos elke kerkraad dit vir die stigting van die kerk nodig oordeel. Indien daar verskil is in die kerkraad oor die vraag of die versoening in bepaalde gevalle in die openbaar moet plaasvind, moet daaroor met advies van twee naburige kerkrade beslis word.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Berouw
Schuldbelijdenis
Verzoening

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 75
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 75
Kerkorde GG (1907) Art. 75
Kerkorde GKN (1905) Art. 75
Kerkorde GKv (1978) Art. 75
Kerkorde VGKSA (2005) 75

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 75
Visser, J. (1999) Art. 75