Oor die Kerklike Vergaderings

Genre: Tijdschriftartikel

Die partikuliere sinode

Die partikuliere sinode is ’n vergadering van naburige klassisse waarheen elke klassis ’n gelyke aantal bedienaars van die Woord en ouderlinge afvaardig soos deur die partikuliere sinodes bepaal. Die partikuliere sinode vergader jaarliks tensy dit na die oordeel van minstens twee klassisse noodsaaklik geag word om ’n buitengewone vergadering byeen te roep.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Particuliere synode

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 47
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 47
Kerkorde GG (1907) Art. 47
Kerkorde GKN (1905) Art. 47
Kerkorde GKv (1978) Art. 45
Kerkorde NGKerk (2011) 32
Kerkorde VGKSA (2005) 45

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 47, 50 & 51
Visser, J. (1999) Art. 47