Oor die Kerklike Vergaderings

Die amp of taak van die voorsitter

Op meerdere vergaderinge presideer ’n bedienaar van die Woord en die werk van die praeses is om voor te dra en te verduidelik wat behandel moet word, toe te sien dat elkeen op sy beurt spreek, om die wat redetwis en alte heftig spreek die swye op te lê en as hulle geen gehoor gee nie, die gepaste sensuur oor hulle uit te oefen. Sy amp hou op as die vergadering beëindig is.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Preses

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 34
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 35
Kerkorde GG (1907) Art. 35
Kerkorde GKN (1905) Art. 35
Kerkorde GKv (1978) Art. 34
Kerkorde NGKerk (2011) 25
Kerkorde VGKSA (2005) 34

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 35
Visser, J. (1999) Art. 35