Oor die Dienste

Die amp van Ouderling

Die amp van die ouderlinge is, benewens dit wat hulle gemeenskaplik saam met die bedienaar van die Woord moet doen soos in artikel 16 neergelê, ook om toesig te hou dat bedienaars van die Woord, hulle mede-ouderlinge en die diakens hulle ampte getrou bedien; verder om huisbesoek te doen tot stigting van die gemeente soos die omstandighede van tyd en plek dit toelaat, sowel voor as na nagmaal, om die lidmate veral te vertroos en te onderrig en om ook ander tot die Christelike Godsdiens op te wek.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Taak van de ouderling

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 23
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 23
Kerkorde GG (1907) Art. 23
Kerkorde GKN (1905) Art. 23
Kerkorde GKv (1978) Art. 21
Kerkorde NGKerk (2011) 16
Kerkorde NGKerk (2011) 16
Kerkorde VGKSA (2005) 21

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 23
Visser, J. (1999) Art. 23