Oor die Dienste

Die bedienaar van die Woord

Die amp van die bedienaars van die Woord is om in die gebede en bediening van die Woord te volhard, die sakramente te bedien, om goed ag te gee op hulle medebroeders, op die ouderlinge, op die diakens sowel as op die gemeente en eindelik om saam met die ouderlinge die kerklike dissipline uit te oefen en te sorg dat alles betaamlik en ordelik plaasvind.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Taak van de predikant

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 16
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 16
Kerkorde GG (1907) Art. 16
Kerkorde GKN (1905) Art. 16
Kerkorde GKv (1978) Art. 16
Kerkorde NGKerk (2011) 9
Kerkorde VGKSA (2005) 16

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 16
Visser, J. (1999) Art. 16