Particuliere Vraghen

Of men het oordeel der overheyt van de ghereformeerde religie in ’t afsetten der dienaren ghebruycken sal?
Is gheantdwoort, dewijle het der christelicker overicheyt ampt is te besorghen dat men in godsalicheyt ende eerbaerheyt leve waertoe ghetrouwe dienaren van noode sijn, soo sal men hare bewillinghe in ’t affsetten der dienaren ghebruycken, ghelijck ook van den Synodo verordent is dat men dit in de beroepinghe der selven doen sal.
Hetselfde sal in de translatie ende oversettinghe der dienaren in sonderheyt soo sij eewich ofte ymmers lanckdurich is, onderhouden worden.