Synodaal Reglement voor de Kerkeraden.

Tweede afdeeling.

Verkiezing der Kerkeraadsleden.

Bezwaren tegen een benoemde worden bij den Kerkeraad en in nieuwe gemeenten tegen een eerstbenoemde bij het Classicaal Bestuur schriftelijk en onderteekend ingediend, uiterlijk op den tweeden dag na de tweede afkondiging.
De bij den Kerkeraad ingediende bezwaren worden aan het Classicaal Bestuur en de bij dit Bestuur ingekomene aan het Provinciaal Kerkbestuur ter beoordeeling en beslissing opgezonden.