Synodaal Reglement voor de Kerkeraden.

Tweede afdeeling.

Verkiezing der Kerkeraadsleden.

Artikel
8

De benoemden tot ouderling of diaken, verklaard hebbende, dat zij willens zijn de opgedragen bediening te aanvaarden, worden op twee Zondagen aan de gemeente voorgesteld. 1)


1) Het behoeft dus niet — zooals tot 15 Jan. 1905 was voorgeschreven — op twee achtereenvolgende Zondagen te geschieden.