Synodaal Reglement voor de Kerkeraden.

Vierde afdeeling.

Ambtsplichten der predikanten, ouderlingen en diakenen.

1. Der predikanten.

Artikel
23

In hunne geheele ambtsbediening zich gedragende naar de kerkelijke reglementen en verordeningen 1), richten zij zich voorts naar de bijzondere plaatselijke en tijdelijke behoeften der gemeente, zooveel noodig in overleg met den Kerkeraad.


1) „Verordeningen”. Zie art. 27 Regl. Examen, alsook het Formulier van den beroepsbrief.