Synodaal Reglement voor de Kerkeraden.

Eerste afdeeling.

Samenstelling van den Kerkeraad.

De Kerkeraad bestaat uit de Opzieners der gemeente, zijnde de predikant, of de predikanten en de ouderlingen, behoudens de betrekking der diakenen tot dit college.
In gemeenten met minder dan drie predikanten worden de diakenen altijd gerekend mede tot den Kerkeraad te behooren.
In gemeenten met drie of meer predikanten maken de diakenen een afzonderlijk college uit, maar worden in gevallen, nader te bepalen, mede tot de handelingen van den Kerkeraad geroepen.
De Kerkeraad, uit predikanten en ouderlingen bestaande, draagt den naam van Bijzonderen Kerkeraad.
Die uit predikanten, ouderlingen en diakenen bestaat, wordt Algemeene Kerkeraad genoemd.