Synodaal Reglement voor de Kerkeraden.

Derde afdeeling.

Werkzaamheden des Kerkeraads.

De Kerkeraden hebben steeds den predikant of een der predikanten van de gemeente, of den consulent, wanneer hij is opgetreden volgens de wet, laatstgenoemde alleen met adviseerende stem, tot voorzitter. Waar geen predikant aanwezig is, neemt de oudste ouderling in dienst de plaats des voorzitters in, doch worden de besluiten van eene vergadering, onder zijne leiding gehouden, niet uitgevoerd, vóór dat ze door den predikant, of, bij ontstentenis van dezen, door den consulent zijn goedgekeurd. 1)


1) Volgens D. en F.7 bl. 116 heeft het kantongerecht te Doetinchem (5 Dec. 1871) de onwettigheid uitgesproken van een besluit van kerkvoogden en notabelen eener gemeente, genomen in overeenstemming met den Kerkeraad, maar zonder de tegenwoordigheid van den predikant of den consulent, bij hetwelk het traktement van den koster en voorganger verminderd en hij tevens uit zijne betrekking ontslagen werd.