Synodaal Reglement voor de Kerkeraden.

Derde afdeeling.

Werkzaamheden des Kerkeraads.

De Bijzondere Kerkeraad, of, waar deze niet bestaat, de Algemeene, komt jaarlijks ten minste vier malen bijeen, en voorts zoo dikwijls, als het plaatselijk reglement of de omstandigheden zulks vereischen. 1)


1) In artt. 19 en 20 Regl. Vacaturen worden de gewone voor jaarlijks wederkeerende werkzaamheden bestemde kerkeraadsvergaderingen onderscheiden van

|70|

die waarvoor, tijdens vacature, „buitengewoon de tegenwoordigheid van den consulent” wordt vereischt.