Synodaal Reglement voor de Kerkeraden.

Derde afdeeling.

Werkzaamheden des Kerkeraads.

Artikel
13

De Kerkeraad zorgt voor de belangen der gemeente, gedraagt zich in alles naar de kerkelijke reglementen en verordeningen, en ziet toe dat zij worden opgevolgd.
Teneinde kennis te nemen van de officieele berichten der kerkelijke Colleges, abonneeren zich de Kerkeraden op een door de Algemeene Synode tot dat doel aan te wijzen Orgaan. 1)
Jaarlijks worden in de eerste Kerkeraadsvergadering de derde en vierde afdeeling van dit reglement voorgelezen.


1) Invoeging, in werking getreden 1 Jan. 1943.