Synodaal Reglement voor de Kerkeraden.

Tweede afdeeling.

Verkiezing der Kerkeraadsleden.

Artikel
12

Tusschentijds openvallende plaatsen worden, indien de Kerkeraad zulks noodig acht, op de gewone wijze vervuld.
De benoeming geschiedt alsdan voor niet langer dan voor den overigen diensttijd der uitgevallen leden.