Hoofdstuk 4: Het vermaan en de tucht van de kerk

Voordat de kerkenraad — na de ontzegging van het avondmaal en de daarop gevolgde vermaningen — tot de afsnijding overgaat, zal hij de gemeente in kennis stellen van de hardnekkigheid van de zondaar. Daarbij zullen genoemd worden zijn zonde en de vele pogingen om hem tot inkeer te brengen door bestraffing, ontzegging van het avondmaal en talrijke vermaningen. De gemeente zal aangespoord worden hem aan te spreken en voor hem te bidden. Hiervoor zal driemaal een afkondiging gebruikt worden. Om de zondaar nog te ontzien zal in de eerste afkondiging zijn naam niet genoemd worden.

In de tweede zal, met de in artikel 71 bedoelde instemming van de classis, zijn naam genoemd worden.

In de derde zal de kerkenraad aan de gemeente meedelen dat hij zich niet bekeert; op deze wijze zal de excommunicatie de stilzwijgende instemming van de gemeente hebben.

Over het tijdsverloop tussen de afkondigingen beslist de kerkenraad.


Kerkorde vGKN (2008)

 

TREFWOORDEN

Afkondigingen in tuchtprocedure
Excommunicatie
Goedkeuring door de classis

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 77
Kerkorde GKN (1905) Art. 77
Kerkorde GKv (1978) Art. 77