Hoofdstuk 1: De ambten in de kerk

II. De dienaren des Woords

Artikel
10

Een dienaar des Woords mag geen beroep naar een andere gemeente aannemen zonder tijdig overleg met en toestemming van zijn kerkenraad en zonder instemming van de classis. Ook mag een andere kerk hem niet ontvangen zonder de daartoe vereiste akten van ontslag in orde te hebben bevonden.