Hoofdstuk 6: Slotbepalingen

Artikel
85

Al deze artikelen, die de wettige orde van de kerken betreffen, zijn in gemeenschappelijk overleg vastgesteld en in eensgezindheid aanvaard. Wanneer dit in het belang van de kerken is, behoren ze gewijzigd, aangevuld of verminderd te worden. Een kerkenraad of classis mag dit echter niet doen; zij zullen zich erop toeleggen de bepalingen van deze kerkorde na te leven zolang ze niet door de synode zijn veranderd.