Oor die Kerklike Vergaderings

Die algemene sinode

Die algemene sinode is ’n vergadering van al die nasionale sinodes waarheen elke nasionale sinode ’n gelyke aantal bedienaars van die Woord en ouderlinge, soos deur die algemene sinode bepaal, afvaardig. ’n Buitengewone of vervroegde algemene sinode word opgeroep wanneer ten minste twee nasionale sinodes so ’n algemene sinode noodsaaklik ag.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Bijzondere synode

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 47, 50 & 51
Visser, J. (1999) Art. 51