Oor die Dienste

Die beroeping van Ouderlinge

Die ouderlinge word deur die gemeente onder die leiding van die kerkraad verkies volgens die reëling wat daarvoor plaaslik in gebruik of deur die kerkraad vasgestel is. By hierdie reëling staan dit elke kerkraad vry om vooraf aan die gemeentelede geleentheid te gee om die aandag op geskikte persone te vestig en om saam met die diakens vir die verkiesing die nodige aantal ouderlinge aan die gemeente vir approbasie voor te dra of om tweetalle of ’n dubbele getal te stel waaruit die gemeente die nodige aantal kies. Die verkose broeders word, nadat hulle name verskillende male afgekondig is en geen wettige beswaar ingekom het nie, bevestig volgens die formulier wat daarvoor vasgestel is.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Roeping tot een ambt
Verkiezing van ouderlingen en diakenen
Benoeming van ouderlingen en diakenen
Bevestiging van ouderlingen en diakenen
Instemming van de gemeente

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 22
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 22
Kerkorde GG (1907) Art. 22
Kerkorde GKN (1905) Art. 22
Kerkorde GKv (1978) Art. 20
Kerkorde VGKSA (2005) 20

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 22 & 24
Visser, J. (1999) Art. 22/24