Oor die Dienste

Wettige beroeping en toelating van proponente

Die wettige beroeping en toelating van iemand wat nie tevore in die diens van die Woord gestaan het nie en wat deur die klassis waarin hy woonagtig is, voorbereidend (preparatoir) geëksamineer is, bestaan uit:

ten eerste, die verkiesing na voorafgaande gebede, deur die kerkraad en die diakens volgens die reëling wat daarvoor plaaslik in gebruik of soos deur die kerkraad vasgestel is en verder in kerke met slegs een bedienaar van die Woord, ook met advies van die klassis of van die konsulent wat hiervoor deur die klassis aangewys is;

ten tweede, die ondersoek na die leer en lewe (peremptoir) van die beroepene deur die klassis (waar die beroeping ter goedkeuring voorgelê moet word) wat met advies van die deputate van die partikuliere sinode moet plaasvind;

ten derde, die approbasie en goedkeuring deur die lidmate van die betrokke kerk wat daarin bestaan dat daar, nadat die naam vir minstens drie Sondae in die kerk afgekondig is, geen wettige beswaar ingedien is nie;

ten laaste, die openlike bevestiging voor die gemeente in teenwoordigheid van die klassikale deputate, volgens die formulier wat daarvoor vasgestel is.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Roeping van de predikant
Verkiezing van een predikant
Beroepbaar stellend onderzoek
Consulent
Toelatend onderzoek
Instemming van de gemeente
Bevestiging van een predikant
Toestemming van deputaten van de (particuliere) synode

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 4
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 4
Kerkorde GG (1907) Art. 4
Kerkorde GKN (1905) Art. 4
Kerkorde GKv (1978) Art. 5
Kerkorde NGKerk (2011) 5
Kerkorde VGKSA (2005) 5

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 4 & 5
Visser, J. (1999) Art. 4/5