Vande Censuere ende Kerckelijcke vermaninghe

Al-eermen tot der af-snijdinge comt / salmen de hartneckicheydt des sondaers der Gemeente opentlijck te kennen geven / de sonden verclarende / mitsgaders de neersticheyt aen hem bewesen int bestraffen / afhouden vanden Avontmale / ende menighvuldige vermaninghen : Eñ sal de Gemeente vermaent wordê hem aen te spreecken ende voor hem te bidden. Soodanighe vermaningen sullender drie geschieden. Inden eersten / sal den sondaer niet ghenoemt worden / op dat hy eenigsins verschoont werde : Inden tweeden / sal met advijs der Classe zijnê name uytgedruckt werden. Inden derden / salmen de Gemeente te kennen gheven / dat men hem / ten zy dat hy hem bekeere / vande ghemeenschap der Kercken uytsluyten sal / op dat zijn af-snijdinge /soo hy hartneckigh blijft / met stilswijgende bewillinge der Kerckê geschiede. Den tijdt tusschen de vermaninge sal int oordeel des Kercken-Raets staen.