Vande Censuere ende Kerckelijcke vermaninghe

Artikel
74

Soo yemandt van een heymelijcke sonde van twee ofte drie persoonen inder liefde vermaent zijnde / geen ghehoor en geeft / ofte andersins een openbare sonde bedreven heeft / sulcx sal den Kercken-Raet aenghegheven worden.