Vande Censuere ende Kerckelijcke vermaninghe

Artikel
72

Wanneer dã yemandt tegen de suyverheydt der Leere ofte vromicheyt des wandels sondight : soo verre als het heymelijck is / ende geen openbare erghernisse ghegheven heeft / soo sal den reghel onderhouden worden / welck Christus duydelijcken voorschrijft, Matth. 18.