Kerkorde.

 

Artikel XXVII. Van de ordinanties.

Indien de naleving van een bepaling ener ordinantie door buitengewone omstandigheden in een bepaald geval naar het oordeel der generale synode tot kennelijke onrechtvaardigheid zou leiden, kan de generale synode, bij met redenen omkleed en ter algemene kennis van de Kerk gebracht besluit, van de naleving van die bepaling in dat bijzondere geval ontheffing verlenen.


Kerkorde NHK (1951)

 

TREFWOORDEN

Ordinantie

COMMENTAAR
Haitjema, Th.L. (1951) II.3