Sillevis Smitt, P.A.E.

De Organisatie van de Christelijke Kerk in den Apostolischen Tijd

Genre: Literatuur

Rotterdam

T. de Vries Dzn.

1910

Academisch proefschrift
ter verkrijging van den graad van
Doctor in de Heilige Godgeleerdheid,
op gezag van den Rector
Dr. H. Bavinck,
Hoogleeraar in de Faculteit der Godgeleerdheid,
in het openbaar te verdedigen
op Vrijdag 9 December 1910, des namiddags ten 3 ure,
in het Gebouw van de Maatschappij voor den Werkenden Stand,
door
Petrus Abraham Elisa Sillevis Smitt,
geboren te ’s-Gravenhage,
dienaar des Woords van de Gereformeerde Kerk te Amsterdam.

 

|v|

 

 

Aan mijn ouders

en

mijn vrouw.