II. De vergaderingen

Kerkvisitatie

De classis zal elk jaar enkele van haar ervarenste en bekwaamste predikanten machtigen in alle kerken van haar ressort visitatie te doen. Indien nodig kan zij naast predikanten een voor deze taak bekwame ouderling benoemen.
De visitatoren zullen onderzoeken of de ambtsdragers ieder voor zich en gezamenlijk hun ambt trouw vervullen, zich houden aan de zuivere leer, de aangenomen orde in alles naleven en de opbouw van de gemeente zo goed ze kunnen met woord en daad bevorderen.
Het doel van de visitatie is het tijdig vermanen van ambtsdragers bij wie in een of ander opzicht nalatigheid geconstateerd wordt, en het met raad en daad meewerken aan de vrede, de opbouw en het welzijn van de kerken.
De visitatoren zullen van hun werk schriftelijk rapport uitbrengen aan de classis.


Kerkorde GKv (1978)

 

TREFWOORDEN

Kerkvisitatie
Kerkvisitatoren
Verslag van een kerkvisitatie

VERWANT MET
Akkoord NGK (1982) Art. 37
Akkoord NGK (2015) Art. 37
Kerkorde CanRC (1985) 46
Kerkorde CGK (2010) Art. 44
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 44
Kerkorde FRCA (2003) 44
Kerkorde GKN (1905) Art. 44
Kerkorde GKSA (2000) 44
Kerkorde GKv (2014) E65
Kerkorde RCNZ (1977) Art. 48
Kerkorde vGKN (2008) 41
Kerkorde VGKSA (2005) 44

COMMENTAAR
Harmannij, K. (1990) Hst. 3
Harmannij, K. (1990) Hst. 5

UITVOERINGSBEPALING
Bouma, H. (1983v) Art. 44

DOCUMENTATIE
Velde, M. te e.a. (1993) Art. 44