Hoofdstuk 1

De ambten van de kerk

II. De dienaren des Woords

Artikel 17

De meerdere vergadering die het emeritaat verleent kan — in het geval van de classis met medewerking en goedvinden, en in het geval van de particuliere synode met advies van de door de particuliere synode aangewezen deputaten — aan de emeritaatsverlening van een dienaar des Woords een beperkende bepaling verbinden inzake het vervullen van tot dit ambt behorende werkzaamheden, indien hij, naar haar oordeel, de kerken niet met stichting zal kunnen dienen. Het opnemen van een dergelijke bepaling zal evenwel een meerderheid van twee derden der uitgebrachte stemmen behoeven.