I. De ambten

Toelating zonder theologische opleiding

Wie geen theologische opleiding hebben ontvangen, kunnen niet toegelaten worden tot het predikambt, tenzij overtuigend blijkt dat zij bijzondere gaven hebben van godsvrucht, ootmoed, ingetogenheid, verstand, onderscheidingsvermogen en welsprekendheid.
Wanneer zulke personen toelating vragen tot de dienst des Woords, zal de classis hen examineren na toestemming van de particuliere synode. Indien het examen naar het oordeel van de classis gunstig verloopt, zal deze een periode vaststellen waarin zij als proponent mogen voorgaan in de kerken van het classicaal ressort.
Daarna zal de classis verder met hen handelen zoals naar haar oordeel verantwoord is, volgens de generale regeling die daarvoor door de kerken is vastgesteld.


Kerkorde GKv (1978)

 

TREFWOORDEN

Bijzondere gaven
Onderzoek bijzondere gaven

VERWANT MET
Akkoord NGK (1982) Art. 5
Akkoord NGK (2015) Art. 5
Kerkorde CanRC (1985) 8
Kerkorde CGK (2010) Art. 8
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 8
Kerkorde FRCA (2003) 8
Kerkorde GKN (1905) Art. 8
Kerkorde GKSA (2000) 8
Kerkorde GKv (2014) B13
Kerkorde RCNZ (1977) Art. 12
Kerkorde vGKN (2008) 8
Kerkorde VGKSA (2005) 8

COMMENTAAR
Harmannij, K. (1990) Hst. 1
Harmannij, K. (1990) Hst. 3
Harmannij, K. (1990) Hst. 5

UITVOERINGSBEPALING
Acta GKv (2002) Art. 27
Bouma, H. (1983v) Art. 8

RAPPORT
Bouma, H. (1983v) Bijl. 7

DOCUMENTATIE
Velde, M. te e.a. (1993) Art. 8