Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 11.

No.
249

Wanneer de generale synode als haar inzicht kenbaar maakt, dat de ingebrachte bezwaren tegen verkondiging en onderricht van de predikant inderdaad gegrond zijn, kan deze predikant aan de synode verzoeken van zijn ambt ontheven te worden, in welk geval overgangsbepaling no. 251 ook op hem van toepassing zal zijn.