Over de zending.

Art. 52. Desgelijks wordt de arbeid der kerkelijke Zending in Nederlands-Indië, voor zoover deze algemeene bepalingen noodig heeft, door de Generale Synode in een Zendingsorde geregeld.

Ook de redactie voor dit artikel is totaal gewijzigd. Het oude artikel vond goed, dat in de steden der Waalse kerken alle maanden sommige dienaren en ouderlingen van beide zijden vergaderen zullen om goede eendracht en correspondentie met elkander te houden.
In de plaats daarvan is gekomen de bepaling dat de arbeid der kerkelijke zending, voor zover deze algemene bepalingen nodig heeft door de generale synode in een zendingsorde wordt geregeld.
Op de Synode te Arnhem 1902 werd de zendingsorde vastgesteld.

De synode te Kampen, 1951, heeft dit artikel in zijn geheel geschrapt. De nummering van de volgende artikelen is evenwel ongewijzigd gebleven. — I. de W.