Art. 45. De Kerk, in dewelke de Classe, en desgelijks de Particuliere of Generale Synode, samenkomt, zal zorgdragen, dat zij de Acten der voorgaande vergadering op de naastkomende bestelle.

Aan de kerk waar de vergadering wordt gehouden, wordt opgedragen, dat de acta der vorige vergadering op de volgende aanwezig zijn.
Ook aan de archieven, dat zijn de verzamelingen van de geschreven en gedrukte stukken, die op het ontstaan en de geschiedenis der kerken betrekking hebben, moet grote zorg besteed worden. Dit sluit in het verzamelen en bewaren van alles wat op de vrijmaking der kerken betrekking heeft. Het is gewenst aan de kerkvisitatoren op te dragen de archieven te controleren.