Van de classicale vergaderingen.

Art. 41. De Classicale vergaderingen zullen bestaan uit genabuurde Kerken, dewelke elk een Dienaar en een Ouderling, ter plaatse en tijd bij hen in het scheiden van elke vergadering goedgevonden (zoo nochtans, dat men het boven de drie maanden niet uitstelle), daarhenen met behoorlijke credentie afvaardigen zullen; in welke samenkomsten de Dienaars bij beurte, of anderszins die van dezelve vergadering verkoren wordt, presideeren zullen, zoo nochtans, dat dezelfde tweemaal achtereen niet zal mogen verkoren worden. Voorts zal de praeses onder anderen een iegelijk

|90|

afvragen, of zij in hunne Kerken hunne Kerkeraadsvergaderingen houden; of de kerkelijke discipline geoefend wordt; of de armen en scholen bezorgd worden; ten laatste, of er iets is, waarin zij het oordeel en de hulp der Classe tot rechte instelling hunner Kerk behoeven. En eindelijk zullen in de laatste vergadering vóór de Particuliere Synode verkoren worden, die op deze Synode gaan zullen.

Zes artikelen wijdt de K.O. aan de classes.

Reeds op het Convent te Wezel sprak men uit, dat de provinciën in vaste classes moesten worden ingedeeld. Hier is met het woord classe bedoeld het terrein, waarop die kerken liggen, die elkander zullen helpen bijstaan, maar de K.O. bedoelt met dat woord in de regel de vergadering dier kerken zelf.

Een classicale vergadering bestaat uit genabuurde kerken en is dus geen bestuurscollege, dat boven de kerkeraad staat. Een kerkeraad bestaat uit personen, een classis uit kerken.
Afgevaardigd mogen worden door iedere kerk een dienaar en een ouderling.

Met classis contracta (samengetrokken classis) bedoelt men een classis uit een paar kerken bestaande met een bepaald mandaat voor spoedeisende gevallen; deze kerken geven bericht aan de andere kerken van plaats en tijd, waar ze vergaderen.

Dit artikel bepaalt dat men het samenkomen der kerken niet boven de drie maanden zal uitstellen. De leiding der vergadering berust bij de dienaren bij beurte. Wordt er gestemd, dan zal de zelfde dienaar niet tweemaal achtereen gekozen worden, om alle hierarchie te voorkomen.

Tot de gewone werkzaamheden der classis behoort de beantwoording der vragen naar Art. 41:
1e. of zij in hunne kerken kerkeraadsvergadering houden;
2e. of de kerkelijke discipline wordt geoefend;
3e. of de armen en scholen bezorgd worden.
De verzorging dier „armen” is de taak der kerk.
Zullen de afgevaardigden die vraag kunnen beantwoorden, dan moeten ze daarvan op de hoogte zijn en moeten de diakenen bericht ontvangen dat ze classis vergadert; ook om zo nodig advies te kunnen vragen.

Of de scholen bezorgd worden. Die vraag kan niet meer beantwoord worden naar haar oorspronkelijke bedoeling. In die tijd gingen de scholen van de plaatselijke Overheid uit, die de zorg

|91|

overliet aan de kerken. Nu gaan de scholen uit van vrije verenigingen en wordt het meer en meer nodig, dat er verband gelegd wordt tussen school en kerk. De ouders behoren de kerkeraad te verzoeken, opzicht te houden over het onderwijs aan hun kinderen gegeven; zij toch hebben aan de kerk beloofd hun kinderen in de voorzeide leer te doen onderwijzen.
Bij gemengde scholen kan de vereniging toezicht geven aan elke kerkeraad die zelf de Belijdenis handhaaft.

4e. of er iets is, waarin zij het oordeel en de hulp der classe tot rechte instelling hunner kerk behoeven. Een algemene vraag, maar in zake concrete punten, die de rechte instelling of toestand der plaatselijke kerk betreft.

Voorstellen, die tot die kerken in het gemeen behoren, behoren op de agenda vermeld te worden, opdat de kerkeraden erover kunnen oordelen.

De afvaardiging naar de Particuliere Synode zal plaats hebben op de laatste vergadering vóór die Synode, omdat men op die vergadering weet wat er verhandeld zal worden en met de afvaardiging daarmee rekening kan gehouden worden.