Hoofdstuk 6: Slotbepalingen

De kerk is rechtspersoon en wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de praeses en de scriba van de kerkenraad.

Ten aanzien van het bestuur van de stoffelijke goederen wordt een kerk in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee personen, die daartoe bij het nemen van het uit te voeren besluit door de kerkenraad zijn aangewezen.

De kerken worden voor het burgerlijk recht ten aanzien van vermogensrechterlijke of andere aangelegenheden, die zij in classicaal of synodaal verband gemeenschappelijk hebben, vertegenwoordigd door de respectieve classicale of synodale vergaderingen, of door deputaten, die door deze vergaderingen worden benoemd, geïnstrueerd en ontslagen en die in al hun handelingen aan hun instructie gebonden zijn.


Kerkorde vGKN (2008)

 

TREFWOORDEN

Vertegenwoordiging in en buiten rechten van de plaatselijke kerk
Vertegenwoordiging in en buiten rechten van een meerdere vergadering

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 84
Kerkorde GKv (1978) Art. 51
Kerkorde GKv (1978) Art. 52