Die ampte

Aftreding van ouderlinge en diakens

Die ouderlinge en diakens sal twee of meer jare dien, afhangende van die plaaslike reëling. As reël tree daar elke jaar ’n eweredige aantal af. Die aftredende ampsdraers sal deur ander vervang word, tensy dit vir die gemeente wenslik geag word dat hulle opnuut tot die amp geroep word. Daarby sal die reëls van artikel 20 geld.


Kerkorde VGKSA (2005)

 

TREFWOORDEN

Diensttermijn van ouderlingen en diakenen

VERWANT MET
Kerkorde CanRC (1985) 24
Kerkorde FRCA (2003) 23
Kerkorde GKN (1905) Art. 27
Kerkorde GKSA (2000) 27
Kerkorde GKv (1978) Art. 23