Oor Kerklike Tug

Versoening van en met ’n afgesnedene

As iemand wat afgesny is hom weer deur boetvaardigheid met die gemeente wil versoen, moet dit — voor die viering van die Heilige Nagmaal, of anders wanneer dit geleë is — tevore aan die gemeente bekend gemaak word, sodat hy by die eersvolgende nagmaal, as niemand daarteen beswaar inbring nie, openlik met betuiging van sy bekering weer opgeneem kan word volgens die formulier wat daarvoor vasgestel is.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Terugkeer in de gemeente
Berouw
Instemming van de gemeente

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 78
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 78
Kerkorde GG (1907) Art. 78
Kerkorde GKN (1905) Art. 78
Kerkorde GKv (1978) Art. 78
Kerkorde VGKSA (2005) 78

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 78
Visser, J. (1999) Art. 78