|xi|

 

OPGAVE VAN DE BOEKEN, WAARNAAR MET MIN OF MEER VERKORTEN TITEL IN DE VOLGENDE BLADZIJDEN WORDT VERWEZEN.

 

Volledige Titel.

Afkortingen.

Acta Synodi Nationalis. Dordrecht, 1620.

Acta Dordr.

Acta van de Nederlandsche Synoden der Zestiende Eeuw, verzameld en uitgegeven door F.L. Rutgers. In: Werken der Marnix-Vereeniging, serie II, deel III, Utrecht 1889.

Rutgers Acta.

Acta der provinciale en particuliere synoden, gehouden in de Noordelijke Nederlanden, 1572-1620, verzameld en uitgegeven door J. Reitsma en S.D. van Veen, VIII deelen, Groningen 1892, vlgg.

R. & v. V. Acta I, II, enz.

Archief voor Kerkelijke Geschiedenis, inzonderheid van Nederland, verzameld door N.C. Kist en H.C. Royaards, 1829-1840.

(Kist en Royaards) Archief.

Bonnard (A.), Thomas Eraste. Lausanne, 1894. (Diss.).

 

Borsius (Dr. J.), Overzicht van het trapsgewijze toegenomen en bekrachtigde gezag der geloofsbelijdenis en van den catechismus als formulieren van eenigheid in de Ned. Herv. Kerk. Van den aanvang der Hervorming tot op de Synode van Dordrecht in 1618 en 1619. In: Archief voor Kerk. Gesch. deel IX, 1838.

Borsius Toegenomen gezag.

Brandt (G.), Historie der Reformatie, in 4 deelen, Amsterdam, 1674.

Brandt I, II enz.

Dozy (Dr. M.), In de: Handelingen en Mededeelingen der Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Leiden, 1897.

Dozy Mededeelingen der Mij. v(an) (Ned.) L(et)t. 1897/98; of: Mij. v. Lt.

Von Hoffmann (Dr. Jur. Hermann Edler), Das Kirchenverfassungsrecht der Niederländischen Reformierten, bis zum Beginne der Dordrechter National-Synode van 1618/19. Leipzig, 1902.

V(on) Hoffmann (Das) K(irchen)verfassungsrecht.

|xii|

Kleyn (Dr. H.G.), Algemeene Kerk en Plaatselijke Gemeente. Proeve van historisch onderzoek naar de verhouding van beiden ten opzichte van de inwendige en van de stoffelijke belangen. Dordrecht, 1888.

Kleyn Alg. Kerk en Pl. Gem. of: Alg. K.

„ De Nederlandsche Hervormde Kerk van den tegenwoordigen tijd. Uit het Hoogduitsch vertaald door Dr. P.J. Kromsigt. Sneek, 1898.

Kleijn, Hervormde kerk.

Kuyper (Dr. A.), De Leidsche Professoren en de Executeurs der Dordtsche nalatenschap. Amsterdam, 1879.

(A.) Kuyper De L. Professoren of: Kuyper Executeurs.

„ Revisie der Revisielegende. Amsterdam, 1877.

Kuyper Rev(isie)legende of: Rev. (v.)d. Rev.leg.

Kuyper (Dr. H.H.), De Opleiding tot den Dienst des Woords bij de Gereformeerden. ’s Gravenhage, 1891.

H.H. Kuyper Opl(eiding).

„ De Post-Acta of nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht. Amsterdam/Pretoria (1899?).

H.H. K(uyper) Post-Acta, of: P.-A.

van Langeraad (Dr. L.A.), Een college van Duytsche clercken enz., en andere artikelen in: de Stemmen voor Waarheid en Vrede. Utrecht.

v. Langeraad St. v. W. en V. 1901 ook: Stemmen voor Waarheid en Vrede.

Lechler (Dr. G.V.), Geschichte der Presbyterial- und Synodal Verfassung seit der Reformation. Leiden 1854.

Lechler Gesch.

Lohman (Jhr. Mr. A.F. de Savornin) en Rutgers (Dr. F.L.), De rechtsbevoegdheid onzer plaatselijke kerken. 2e uitg. Amsterdam 1887.

Rutgers (en Lohman) (De) Rechtsgevoegdheid

van Meer (B.), De Synode te Emden 1571. (Diss.) ’s Gravenhage 1892.

(B.) van Meer Syn(ode) te Emden.

Moorrees (F.D.J.), Dirck Volckertszoon Coornhert notaris te Haarlem de Libertijn, bestrijder der Gereformeerde predikanten ten tijde van Prins Willem I. Schoonhoven 1887.

Moorrees Coornhert.

Nederlandsch Archief voor kerkelijke geschiedenis door N.C. Kist en H.J. Royaards. Leiden 1841 vlgg. jaren.

(Kist en Royaards) Nederl. Archief met jaartal.

Reitsma (Dr. J.), Geschiedenis van de Hervorming en de Hervormde kerk der Nederlanden. Groningen 1893.

Reitsma Geschiedenis.

 

R. & v. V. zie Acta

Rieker (Dr. jur. und lic. Theol. Karl), Grundsätze reformierter Kirchenverfassung. Leipzig 1899.

Rieker Grundsätze.

|xiii|

Rogge (H.C.), Caspar Janszoon Coolhaes. De voorlooper van Arminius en der Remonstranten. Amsterdam 1865.

Rogge (C.) Coolh(aes) ook: C.C.

 

Rutgers Acta zie Acta.

Rutgers (Dr. F.L.), Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamschen kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw. Amsterdam 1882.

Het kerkverband.

Synopsis Purioris Theologiae. Ed. sexta cur. Dr. H. Bavinck, Lugduni Batavorum MDCLXXX.

Synopsis.

Triglandius (Jac.), Kerckelijcke Geschiedenissen. Leyden 1650.

Trigland Kerk. Gesch. of: K.G.

„ Antwoorde op dry vragen, dienende tot advys in de huydendaegsche kerckelycke swarigheden.

Trigland Antwoorde op dry vragen.

[Anoniem] Christelycke Ende Nootwendighe verclaringhe waerinne .... verclaert wordt wat in seecker formulier van eenicheyt, uytgegeven onder den tytel van Resolutie van de Doorluchtige etc. met Godes H. Woort ende met de Leere der Ghereformeerde Kercken over een compt ofte daervan verschilt. Amsterdam MDCXV.

Trigland Chr. en nootw. verclaringhe.

„ „ Den Recht-ghematichden Christen. Amsterdam 1615.

 

Voetius (Gisbertus), Politica(e) Ecclesiastica(e) Partes Tres. Amstelodami MDCLXVI-LXXVI. In 4 deelen.

Voetius Pol. Eccl. of: P.E. De bijvoegingen Ba Ra ed. Rutgers en Ba Ra ed. Hoedemaker wijzen aan, dat de plaats ook de vinden is in de uitgave der Bibliotheca Reformata. Dl. II en Dl III.

Vos Azn. (Dr. G.J.), Geschiedenis der Vaderlandsche Kerk van 630-1842 2e druk. Dordrecht 1888.

Vos Geschiedenis.

„ Het verlangen van de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde kerk naar de onschendbaarheid van alle kerkverwoesters. Dordrecht 1885.

Het verlangen.

Werken der Marnix-Vereeniging. Utrecht. In 3 Serien.

W. d. M. V.

Wagenaar (Dr. L.H., De Hervormer van Gelderland. Levensbeschrijving van Johannes Fontanus. Kampen 1898.

Wagenaar (Dr. L.) Joh(annes) Fontanus.

Uytenbogaert (J.), Kerkelijke Historie. Rotterdam 1647.

Wtenbogaert K.H.

„ Oorsprong en voortgang der kerkelijke verschillen in de Nederlanden. Amsterdam 1623.

Wtenbogaert Oorspr. ende Voortg.

|xiv|

De andere afkortingen zijn duidelijk òf uit zichzelf òf door eene uitvoeriger titel-opgave kort te voren.

K.O. = Kerkorde. D.K.O. = Kerkorde van 1618/19.
MS. A. = De acta der classis Neder-Veluwe, eerste boek, aanwezig in het archief der classis Harderwijk der Ned. Herv. Kerk.
MS. B. = De acta der classis Amsterdam, eerste boek, aanwezig in het archief der classis Amsterdam der Ned. Herv. Kerk.
MS C. = De acta der classis Sneek, eerste boek, aanwezig in het archief der classis Sneek der Ned. Herv. Kerk.
MS D. = De protocollen van den Amsterdamschen kerkeraad (met bijvoeging van het deelnummer), aanwezig in het archief van den kerkeraad der Ned. Herv. Kerk te Amsterdam.
MS. E. = De acta van den kerkeraad te Harderwijk, aanwezig in het archief van den kerkeraad der Ned. Herv. Kerk te Harderwijk.