Hoofdstuk 1

De ambten van de kerk

II. De dienaren des Woords

Artikel 13

Een emeritus-verklaarde dienaar des Woords kan met bewilliging van de kerkenraad der gemeente dan wel de meerdere vergadering, waaraan hij verbonden is, voor een bepaalde periode worden geroepen tot het verrichten van ambtelijke arbeid in bepaalde hiervoor in aanmerking komende kerken, een en ander met inachtneming van de door de generale synode vastgestelde bepalingen. Hij zal dan geacht worden in de desbetreffende kerk het ambt van dienaar des Woords te vervullen.