Hoofdstuk 1

De ambten van de kerk

II. De dienaren des Woords

Artikel 11

Het bepaalde in het tweede lid is van overeenkomstige toepassing voor een dienaar des Woords bedoeld in artikel 12, die de in het eerste lid omschreven arbeid wenst te aanvaarden. Hij dient bewilliging en goedkeuring te verkrijgen van de meerdere vergadering waaraan hij is verbonden. De classis handelt daarbij met medewerking en goedvinden van de deputaten, genoemd in het tweede lid.