Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 16.

No.
322

De op 30 April 1951 bestaande regelingen inzake de overdracht van het beheer van pastoriegoederen aan het college van kerkvoogden blijven na die datum van kracht, totdat daarin krachtens ordinantie 16-9-1 is voorzien.